GABRUSEWICZ RACHUNKOWO FINANSOWA PDF

Tojajinn The use of accounting tools in the assessment of enterprise financing policy — debt and liquidity The name field is required. The main goal of the book is to explore and present the interrelation between two antithetic fields — controlling rachunkowoo psychology. Do people who work in controlling particularly intensively, differ visibly from the whole group of controllers? Your request to send this item has been completed. Create lists, bibliographies and reviews: Advanced Search Find a Library.

Author:Goltigor Kazijin
Country:Algeria
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):28 February 2006
Pages:287
PDF File Size:8.98 Mb
ePub File Size:11.23 Mb
ISBN:733-8-96879-446-5
Downloads:89006
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MeztinosZaleta tej metody jest do dua obiektywno wynikw, gdy jest wnikliwa, wszechstronna i dokadna. Jednak jest bardzo pracochonna. Metoda dedukcji reprezentuje odwrotny kierunek bada w stosunku do metody indukcyjnej. A mianowicie przechodzi od zjawisk oglnych do zjawisk szczegowych, od skutkw do przyczyn, od wynikw do czynnikw. Zgodnie z tym procedura postpowania charakteryzuje si w nastpujcy sposb: Analiza finansowa z zastosowaniem tej metody rozpoczyna si od analizy wynikw finansowych, natomiast badanie czynnikw, ktre miay istotny wpyw na wielko i zmian wyniku finansowego dokonuje si w dalszej kolejnoci.

Jest ona metod trudn, gdy analityk musi potrafi dokadnie oceni badane zjawisko, umie sformuowa 16 problemy oraz wiedzie, ktre problemy podda badaniu. Jako zalet tej metody uwaa si jej mniejsz w stosunku do poprzedniej pracochonnoci.

Badaniu poddawane s wycznie te elementy, z ktrych to zjawisko si skada, ktre w najwikszym stopniu wpywaj na badane zjawisko.

Najtrudniejsz w zastosowaniu w praktyce jest metoda redukcji nazywana rwnie metod weryfikacji. Skada si z trzech elementw postpowania badawczego: sformuowania tez i wnioskw syntezy wstpnej, zweryfikowania prawdziwoci tez i wnioskw wstpnych w postpowaniu analitycznym, podsumowania ustale dokonanych w trakcie weryfikacji i sformuowania syntezy kocowej. Metoda wymaga sformuowania problemu, przeprowadzenia bada analitycznych potwierdzajcych lub odrzucajcych wstpne ustalenia oraz konieczna jest synteza kocowa.

Analityk przeprowadzajcy analiz metod redukcji musi posiada dobr znajomo zagadnie funkcjonowania przedsibiorstwa oraz dobrego opanowania warsztatu badawczego. Zaliczane do metod szczegowych, metody analizy jakociowej zwane rwnie metodami opisowymi , przedstawiaj badane zwizki i zalenoci w formie opisowej, werbalnej, bez prb nadawania im ilociowego niezalenego wyrazu.

Polegaj gwnie na opisie wielkoci, dynamiki i struktury rozpatrywanych zjawisk. Niewtpliw zalet omawianych metod jest ich prostota i zwizana z tym dua atwo w praktycznym ich stosowaniu. Wad natomiast to, e nie pozwalaj na dokadn kwalifikacj zalenoci istniejcych pomidzy badanymi zjawiskami.

Ma to istotne znaczenie w zakresie dokadnego rozpoznania charakteru analizowanych zalenoci, ucilenia zbioru czynnikw i uporzdkowania ich wedug siy i kierunku oddziaywania na badan zmienn ekonomiczn.

Utrudnia to w konsekwencji precyzyjne prognozowanie ksztatowania si tej zmiennej w przyszych okresach. Pomimo tych wad metody jakociowe powinny by w dalszym cigu stosowane w analizie, lecz gwnie we wstpnej jej fazie stwarzajc niejako grunt do zastosowania ilociowych metod analizy przyczynowo-skutkowej. Wyraa si to m. Natomiast wyniki osignite na podstawie zastosowania metod jakociowych

TDA4601 PDF

Wiktor Gabrusewicz

.

GLOBAL TRUSS F34 PDF

Sprawozdawczość finansowa

.

Related Articles