ALEKSANDROWICZ TERRORYZM MIDZYNARODOWY PDF

To get the free app, enter your mobile phone number. The New Chapter and Beyond. Blair, Brown and Beyond p. Shopbop Designer Fashion Brands.

Author:Kajibei Tora
Country:Comoros
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):17 March 2019
Pages:383
PDF File Size:9.11 Mb
ePub File Size:15.53 Mb
ISBN:421-2-44400-464-9
Downloads:96850
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KiraTerroryzm jest zjawiskiem wielopaszczyznowym, wieloaspektowym, aprba zro- zumienia jego zpunktu widzenia tylko jednej, wybranej dziedziny wtym przy- padku prawa midzynarodowego publicznego jest skazana na porak. Terroryzm bowiem jest zjawiskiem zoonym idynamicznym. Nie sposb uj go jak twierdzi Bartosz Bolechw wsztywne ramy trendw itendencji.

Nie zastyga wczasie, lecz podlega nieustannym, rnorodnym ichaotycznym czsto transformacjom1. Zdu- miewa nawet dowiadczonych ekspertw. Poszczeglne przypadki mog zaprzecza pozornie adekwatnym teoriom iniezmiennym wydawaoby si regularnociom. Waciwie kad konstruktywn teori mona podda wwtpliwo, jeli posiada si wystarczajc ilo informacji okonkretnych aktach terrorystycznych, ich sprawcach, motywach, celach, modus operandi2.

Jak stwierdzi historyk, Walter Laqueur, nie ma terroryzmu czystego iniezmien- nego, jest wiele rnych terroryzmw3. Gdy bowiem ju jestemy bogaci winformacje dotyczce praktyki dziaalnoci terrorystw, mamy niemal gotowe teorie ikoncepcje Zob. Bolechw, Terroryzm wwiecie podwubiegunowym. Przewartociowania ikonty- 1 nuacje, Toru , s.

Dane zbiera si najczciej na podstawie m. Uwagi wprowadzajce 13 poparte badaniami empirycznymi, nagle okazuje si, i kolejne przypadki ami wszelkie dotychczasowe ustalenia izmuszaj albo do ich zrewidowania, albo otwieraj zupenie nowe pole do bada, wycigania wnioskw ipracy zarwno badacza, jak ipraktyka zajmujcego si zwalczaniem terroryzmu.

Trzeba podkreli rwnie, e pojcie terroryzmu zrobio wostatnim czasie ol- brzymi karier, przede wszystkim dziki mass mediom. Wspczesne media staraj si przekaza jak najwicej informacji wjak najkrtszym czasie, azatem wsposb nieuchronnie uproszczony ibez pogbionej analizy por.

Medialno terro- ryzmu. Sowo terroryzm stao si wic swoistym workiem, do ktrego wrzuca si wszelkie akty przemocy; niemal kady szczeglnie odraajcy akt przemocy postrze- gany jako dziaanie przeciwko spoeczestwu jest wten sposb zaszufladkowany bez wzgldu na to, czy dotyczy dziaa dysydentw antyrzdowych, czy np.

Wbadaniach nad terroryzmem, wjego zwalczaniu iprewencji, szczeglne zna- czenie ma informacja. Wpraktyce czsto spotykamy si zarwno zproblemem braku informacji, jak te ich przekama izafaszowa oraz nadmiaru informacji szumu informacyjnego. Std wielka rola zasady brzytwy Ockhama4 ipuapka teorii spi- skowych gdy chodzi ointeresy pastw, ich bezpieczestwo wewntrzne imidzy- narodowe, finansowanie nielegalnie dziaajcych organizacji, gra zreguy toczy si wmroku, przy minimalnej iloci wiadkw, bez zostawiania ladw iprzy zachowa- niu wszelkiej dyskrecji ipoufnoci.

Tym wiksza zatem rola wszystkich tych, ktrzy walcz zterroryzmem. Ku przestrodze zacytuj braci Strugackich, fragment uka wmrowisku 5. Oto Rudolf Sikorski, szefujcy organizacji odpowiedzialnej za bezpieczestwo Ziemi icaej ludzkoci powiada wrozmowie ze swoim podwadnym: Dla uczonych wszystko jest jasne nie naley mnoy zbytecznych bytw bez bezwzgldnej koniecznoci. Ale my nie jestemy uczonymi. Pomyka uczonego to wostatecznym rachunku jego prywatna sprawa. Amy nie moemy si myli. Wolno nam zyska opini obskurantw, misty- kw, zabobonnych kretynw.

Jednego nam nigdy nie wybacz jeli nie docenimy niebezpieczestwa. Ijeli wnaszym domu zapachniao nagle siark, nie mamy po prostu prawa dyskutowa omolekularnych fluktuacjach mamy obowizek zaoy, Zasada brzytwy Ockhama gosi, i entia non sunt multiplicanda sine necessitatem, co po polsku zna- 4 czy: nie naley mnoy bytw ponad niezbdn potrzeb. Naley to rozumie nastpujco: aby wyjani istot danego zjawiska, naley siga do bytw ju istniejcych iprbowa je interpretowa wich znanych ju ramach.

Dopiero wwczas, gdy okazuje si to niemoliwe mona rozway zasadno istnienia nowego, dotychczas nieznanego bytu. Zasad brzytwy Ockhama ami zwolennicy wszelkiego rodzaju spiskowych teorii dziejw ich zdaniem, za wszystkimi zjawiskami, ktrych wyjanienia stwarzaj trudnoci, stoj spiski: ydw, maso- nw, sub specjalnych, Rosjan, Amerykanw, rzdu wiatowego itp.

Strugacki, B. Strugacki, uk wmrowisku, Iskry, Warszawa Aleksandrowicz, Terroryzm midzynarodowy, Warszawa ISBN , by WAiP 14 Zjawisko terroryzmu ustalenia teoretyczne e gdzie opodal pojawi si diabe zrogami, iprzedsiwzi odpowiednie rodki do zorganizowania produkcji wody wiconej wcznie, ito wskali przemysowej. IBogu dziki, jeli okae si, e byy to tylko fluktuacje, icaa Rada wiatowa bdzie si znas mia do rozpuku, razem zdziemi wwieku przedszkolnym To powinno by credo wszystkich tych, ktrzy zajmuj si terroryzmem.

Pojcie terroryzmu stao si wostatnich dziesicioleciach szczeglnie popularne, suc wwielu przypadkach jako swoista etykieta, za pomoc ktrej okrela si wszelkie akty przemocy budzce poruszenie opinii publicznej. Kady odraajcy czyn, postrzegany jako dziaanie prze- ciwko spoeczestwu, skierowany przeciwko pastwu, jest nazywany aktem terrorys- tycznym, bez wzgldu na to, czy zosta popeniony przez dysydentw politycznych, fanatykw religijnych czy zorganizowane grupy przestpcze.

Rwnie czsto sowa terroryzm uywa si wznaczeniu przenonym, chcc np. Pojcia tego uywa si take wraz zprzydawk modyfikujc, azatem zokreleniem doprecyzowujcym znaczenie tego terminu imajcym wzaoeniu umiejscowi dane zjawisko wkonkretnym punkcie odniesienia. Mona zatem spotka si zterminami takimi, jak terroryzm midzynarodowy, terroryzm polityczny, terroryzm fundamen- talistyczny, terroryzm kryminalny, terroryzm ekologiczny czy narkoterroryzm.

S to jednak okrelenia potoczne, niemajce charakteru naukowego. Konotacja pojcia terroru iterroryzmu zmieniaa si na przestrzeni lat. Termin terroryzm wywodzi si zjzyka aciskiego ioznacza strach, przeraenie, strasz- n wie; aciski czasownik terrere tumaczy si jako przestrasza, zastrasza.

Do nowoczesnego sownictwa zachodniego sowo terror weszo dopiero wXIV wieku za porednictwem jzyka francuskiego; pierwsze uycie tego sowa wjzy- ku angielskim znane jest zzapisu datowanego na rok Wtym rozumieniu stosowanie terroru oznacza zastraszanie tego, kogo uznawano za przeciwnika. Jest to wyjanienie zgodne ze staroytnym przysowiem chiskim goszcym: zabij jednego, przera dziesi tysicy 6.

Od Hassana Ben Sabaha po Osam Bin Ladena historia rozwoju terroryzmu 15 Jak podkrela si wdoktrynie, po metody terrorystyczne sigali ju ydowscy sy- kariusze izeloci, dokonujcy publicznych zabjstw rzymskich legionistw, czy te wojownicy owianego legend Starca zgr Hassana Ben Sabaha, ktrzy dopuszczali si zabjstw rycerzy krzyowcw wZiemi witej.

Osile legendy Starca zgr wiad- czy rwnie to, i od nazwy jego sekty assasyni wywodzi si okrelenie zabjstwa wwielu jzykach europejskich7. Wkrgu kultury Zachodu pojcie terroru zaczo funkcjonowa dopiero wlatach Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Wowym rozumieniu terror oznacza instrument rzdzenia przez zastraszanie rze- czywistych lub rzekomych wrogw rewolucji Komitet Ocalenia Publicznego iTry- buna Rewolucyjny realizoway za porednictwem terroru polityk umocnienia wa- dzy nowego pastwa, jej konsolidacji iobrony przed siami kontrrewolucji.

Std te terror wywodzi swoje rdo jako sposb sprawowania wadzy. Przyjmujc za punkt wyjcia okres Wielkiego Terroru zczasw rewolucji francu- skiej, rzdw Komitetu Ocalenia Publicznego, Trybunau Rewolucyjnego i Czar- nej Wdowy, jak nazwano wynalazek Josepha Guillotina, czyli gilotyn maszyn do cinania ludzkich gw za historykami mona powtrzy, e terror owych lat by zorganizowany isystematyczny.

Jego celem iusprawiedliwieniem byo stworzenie nowego, lepszego spoeczestwa, zaprowadzenie sprawiedliwoci, wolnoci, rwno- ci ibraterstwa, przy czym wolnoci nie byo dla wrogw. Maksymilian Robespierre wyjania obywatelom rewolucyjnej Francji: Pragniemy takiego porzdku rzeczy gdzie sztuki pikne bd ozdob wolnoci, ktra sama je uszlachetnia, handel stanowi bdzie rdo zamonoci powszech- nej, zamiast suy monstrualnemu wzbogacaniu si kilku rodzin.

Pragniemy wnaszym kraju moralnoci zamiast egoizmu, uczciwoci, anie pustego honoru, zasad zamiast zwykych przyzwyczaje, obowizku, anie tylko czczej przyzwoito- ci, wadzy rozumu zamiast tyranii, mody potpienia wystpku, anie pogardy dla nieszczliwych8. Echa tych sw zrnymi konotacjami uywanych poj bd pojawia si od Wielkiej Rewolucji Francuskiej przez dwa nastpne stulecia, awwieku XXI od- yj na nowo zinnym obliczem.

Odnajdziemy je zarwno uMarksa, Engelsa, Lenina 7 Zob. Wassermann, Templariusze iasasyni. Dwa tajemne zakony chrzecijaskich templariuszy imuzumaskich asasynw, Bellona, Warszawa , s. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa , s. Jeli do tych sw dodamy jeszcze silny pierwiastek re- ligijny rozpoznamy deklaracje Osamy Bin Ladena. Bdc bogatsi odowiadczenia przypomnianych organizacji ipostaci historycznych, mona przyzna racj Wiesa- wowi Grnickiemu, gdy wreportau zKambody po upadku Pol Pota stwierdza, i naley mie si na bacznoci, jeli kto wzasigu naszego suchu deklaruje, i ma go- towe rozwizania wszelkich problemw nkajcych ludzko Robespierre zgin na gilotynie, podobnie jak ok.

Po jego mierci terroryzm sta si sowem czonym znadmiarem wadzy, naduywaniem jej zchci wprowadzania rozwiza, ktre sprawujcy wa- dz uznaj za suszne ikonieczne. Edmund Buke pisa wprost otysicu piekielnych psach, zwanych terrorystami, swobodnie ksajcymi lud 9. Ponad p wieku pniej woski arystokrata Carlo Pisacane zrzek si swoich praw do tytuu ksicia San Giovanni ista si republikaninem. Zgin w r. Wpamici potomnych zapisa si jako twrca teorii propagandy przez dziaanie, propagandy przez czyn. Propagand poprzez czyn podja pniej m.

Terroryzm na przeomie XIX iXX wieku sta si synonimem buntu wobec tyranii wadzy pastwowej, rzdu, synonimem anarchizmu irewolucji, ruchw narodowych iseparatystycznych, awic wprzeciwiestwie do okresu poprzedniego, Wielkiej Rewolucji Francuskiej sta si narzdziem walki zpastwem ijego strukturami.

Ten okres trwa dugo ofiarami terrorystw stali si m. Lata XX wieku mona nazwa pocztkiem powrotu do rde, jeli chodzi oznaczenie terminu terroryzm.

Terror znw sta si podobnie jak za czasw Robespierrea narzdziem polityki pastwa, niejako jego atrybutem. Europa wesza wczas reimw faszystowskich, stalinowskich, ktre miay przetrwa czasy pogardy II wojny wiatowej.

GREG RESTALL LOGIC AN INTRODUCTION PDF

DEVOJKITE NA MARKO PDF

Oct 06, lili rated it it was amazing. Bitter encore — Helen Bianchin — Google Books After fifteen months working in Melbourne, Helen and her friend bought a vehicle and took three months to drive the length and breadth of Australia, choosing to work in Cairns in order to fund the final leg of our journey to Sydney. His English was pitiful, and her command of Italian was nil. Andrew Alexander rated it liked it Sep 16, Zully Leon rated it really liked it Mar 23, It was bianxhin most wonderful news! Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.

13TH GEN ABORT RETRY IGNORE FAIL PDF

DARK TYRANT HELEN BIANCHIN PDF

Yozshusho Would you also like to submit a review for this item? Please enter the message. Finding libraries that hold this item Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items. Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private. The E-mail message field is required.

MANSHA YAAD BOOKS PDF

Aleksandrowicz - Terroryzm

Terroryzm jest zjawiskiem wielopaszczyznowym, wieloaspektowym, aprba zro- zumienia jego zpunktu widzenia tylko jednej, wybranej dziedziny wtym przy- padku prawa midzynarodowego publicznego jest skazana na porak. Terroryzm bowiem jest zjawiskiem zoonym idynamicznym. Nie sposb uj go jak twierdzi Bartosz Bolechw wsztywne ramy trendw itendencji. Nie zastyga wczasie, lecz podlega nieustannym, rnorodnym ichaotycznym czsto transformacjom1.

Related Articles