ALEKSANDAR BELIC ISTORIJA SRPSKOG JEZIKA PDF

Samuzshura However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. Create lists, bibliographies and reviews: Finding libraries that hold this item English Choose a language for shopping. Privacy Policy Terms and Conditions. Citations are based on reference standards.

Author:Jubar Voodoohn
Country:Solomon Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):10 November 2015
Pages:206
PDF File Size:10.85 Mb
ePub File Size:11.5 Mb
ISBN:659-4-35716-595-8
Downloads:47604
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VoodootYou are on page 1of 4 Search inside document Istorija srpskog jezika Slovenski jezici Stari Sloveni su prvo govorili praslovenskim jezikom. Prapostojbina Slovena prostirala se izmeu reka Visle, Odre i Labe. Slovenski jezici se dele u tri velike grupe:1 Zapadnoslovenski jezici;2 Junoslovenski jezici;3 Istonoslovenski jezici. Zapadnoslovenski jezici Slovaki 4. Slovenaki 2. Hrvatski 3. Srpski 4. Makedonski 5. Bugarski 6. Istonoslovenski jezici Ruski 2. Beloruski 3. Pod ivim jezikom podrazumeva se jezik kojim neki narod govori, makar i jedan ovek govorio jednim jezikom to je i dalje ivi jezik, odnosno jezik koji se upotrebljava u komunikaciji.

Onog trenutka kad vie nema ko da govori odreenim jezikom, taj jezik izumire i prestaje da se koristi u aktivnoj komunikaciji izmeu ljudi.

Izraunato je da u svetu postoji izmeu i ivih, odnosno aktivnih jezika. Jezici mogu biti prirodni i vetaki. Pod prirodnim jezicima podrazumevaju se svi oni jezici kojima se ljudi sporazumevaju u svakodnevnom govoru. Svaka zemlja, odnosno svaka nacija ima svoj maternji jezik, ali isto tako svaki ovek pored svog maternjeg jezika moe znati jo neki jezik koji je nauio u koli ili tokom studija i usavravanja. Prirodni jezici su engleski, nemaki, panski, francuski, ruski, italijanski, arapski i mnogi drugi.

Jezici sa najveim brojem govornika su kineski, engleski, panski, hindi, ruski, arapski. U svetu postoji 29 jezikih porodica, kao to su uralska, kavkaska, australijska, indoevropska.

Svaka jezika porodica geografski zauzima jedno podruje i u sebi sadri srodne jezike. Tako srpski jezik pripada indoevropskoj grupi jezika pored italskog, albanskog, germanskog, keltskog i drugih. Jezik predstavlja najsavrenije sredstvo komunikacije i sporazumevanja meu ljudima, a koji ima svoje tri osnovne funkcije:1 kognitivna i ekspresivna saznajna i izraajna; preko jezika uimo i saznajemo o svetu; i izraavamo svoje misli i oseanja 2 akumulativna jezik uva sve ono to predstavlja kulturno naslee, istoriju jednog naroda 3 komunikativna jezikom komuniciramo sa drugim ljudima Razvoj jezika od IX do XIX veka Godina Na zahtev moravskog kneza Rastislava da mu poalje uene ljude koji e meu Slovenima iriti hrianstvo i pismenost, vizantijski car Mihailo za misiju odreuje Konstantina Filozofa irila i njegovog brata Metodija.

Pre polaska u misiju, irilo i Metodije su preveli neophodne biblijske knjige sa grkog na slovenski jezik i zapisali ih pismom glagoljicom.

Staroslovenski jezik nastao je na osnovu govora makedonskih Slovena iz okoline Soluna, ali nikada nije bio govorni jezik. Postojala je obla i uglasta glagoljica, a nastala je od rei glagolati to znai govoriti. U srpskim krajevima glagoljicu je ubrzo zamenila irilica, a u zapadnim krajevima latinica. Njen tvorac nije poznat, ali se pretpostavlja da je to bio jedan od uenika irila i Metodija- Kliment Ohridski i da je nastala u Makedoniji.

U X veku u Makedoniji Crnorizac Hrabar pie dragoceno nauno delo pod nazivom Slovo o pismenima u kome se raspravlja o vrednosti slovenskog jezika i pisma. Do tada se verovalo da postoje samo tri sveta jezika: latinski, grki i hebrejski, a Hrabar je uspeo da odbrani vrednost i znaaj slovenskog jezika i da obelodani vredne podatke o slovenskoj misiji solunske brae irila i Metodija. Znaaj XII veka za razvoj jezika bio je u pojavama redakcija ili recenzija slovenskog jezika, koje su zapravo znaile unoenje elemenata narodnog jezika fonetskih, morfolokih, leksikih u staroslovenski jezik.

Te redakcije su naroito bile prisutne u delima svetovnog karaktera, kao to su pisma, povelje, zakoni. Godina U XIV veku nastao je Zakonik cara Duana, pisan srpskoslovenskim jezikom, koji je znaajan jer u njemu dominiraju elementi srpskog narodnog jezika.

Godine Prvi pisac koji pie slavenosrpskim jezikom jeste Zaharija Orfelin i to e posebno naglasiti u svom delu iz Pored slavenosrpskog, Orfelin istovremeno pie i na narodnom jeziku i uvia potrebu da narodni jezik bude knjievni.

Znaaj narodnog jezika uvideli su i Gavril Stefanovi Venclovi pie na oba jezika i Jovan Raji koji je na narodnom jeziku napisao znaajan ep pod nazivom Boj Zmaja s orlovi. Vuk Stefanovi Karadi znaajan je u istoriji srpskog jezika zbog reforme jezika, zalaganju da narodni jezik bude knjievni, kao i zbog pisanja prvih srpskih gramatika i renika.

Rad Vuka Karadia znaajan je i u istoriji knjievnosti jer nam je upravo njegov saklupljaki rad sauvao brojne srpske narodne pesme, prie, zagonetke i obiaje. Vuk Karadi odlazi u Be gde upoznaje Jerneja Kopitara. Glasove i d preuzima iz starih rukopisa, ideju za glas mu daje Lukijan Muicki, a glas j preuzima iz latinice. Renik se sastojao od rei koje su bile akcentovane, a prevod rei na nemaki i latinski uradio je Jernej Kopitar. U ovom delu Vuk Karadi prvi put koristi svoju reformisanu azbuku.

Savremenici su imali odreene zamerke na njegov rad, a to su: 1 rad renika narodnog jezika koji su smatrali primitivnim, 2 zbog slova j koje je koristio iz latinice ime su mislili da on eli da pokatolii narod, 3 zbog nepristojnih rei.

Vuk Karadi poinje da pie glas h u izdanju Srpskih narodnih poslovica. Smatrao je da je tako bolje i ispravnije jer je glas h posotojao ve u dubrovakoj knjievnosti i u govoru Crne Gore i kod muslimana. Vuk odustaje od jekavskog jotovanja suglasnika d i t, pa umesto evojka, erati pie djevojkai tjerati. Ovim je Vuk zavrio svoju reformu pravopisa i jezika.

Sva etiri dela pisana su narodnim jezikom i tampana su Vukovim pravopisom, osim Gorskog vijenca koji je tampan starim pravopisom.

Kao osnovica uzeto je tokavsko nareje i ijekavski izgovor. Vukov saradnik na drugom izdanju bio je ura Danii. Vuk Karadi umire u Beu i biva sahranjen u Beogradu u Sabornoj crkvi. Zvanina pobeda Vukove reforme jezika i pravopisa bila je Sibilarizacija Sibilarizacija je fonetska alternacija u kojoj zadnjonepani velarni suglasnici k, g, h prelaze u sibilante c, z, s.

Glasovi k, g, h nejee prelaze u c, z, s ispred nastavka -i. K:C1 Sibilarizacija u nominativu mnoine:ak-aci junak-junaci vojnik-vojnici oblak-oblaci 2 Sibilarizacija u dativu jednine: majka-majci devojka-devojci ruka-ruci Amerika-Americi 3 Sibilarizacija kod glagola: rekoh-reci pekoh-peci utekoh-uteci Odstupanja od sibilarizacije baki, a ne baci deki, a ne deci seki, a ne seci Primeri dubleta u sibilarizaciji U nekim reima pravilna je upotreba rei u kojima je izvrena promena, kao i u onima u kojima nije dolo do promene.

Nelini glagolski oblici su: infinitiv, glagolski prilog sadanji, glagolski prilog proli, glagolski pridev radni i glagolski pridev trpni. Lini glagolski oblici su svi ostali. Glagolski oblici mogu biti prosti i sloeni. Sloeni glagolski oblici su oni koji se grade od nekog pomonog glagola i glagola koji se menja. To su perfekat, pluskvamperfekat, futur II, potencijal. Pojedini glagolski oblici razlikuju rod, a to su svi oni koji se grade uz pomo glagolskog prideva radnog i to su perfekat, pluskvamperfekat, potencijal, futur II i pasiv.

Glagolska vremena su:1 prezent-ja pevam2 perfekat-ja sam pevala3 aorist-ja otpevah 4 pluskvamperfekat-ja sam bila pevala 5 imperfekat-ja pevah 6 futur I-ja u pevati Glagolski naini su:1 futur II-ja budem pevala2 imperativ- ti pevaj 3 potencijal-ja bih pevala Nelini glagolski oblici su:1 infinitiv-pevati2 glagolski prilog sadanji-pevajui 3 glagolski prilog proli- ot pevavi 4 glagolsi pridev radni-pevala 5 glagolski pridev trpni-pevana Prilozi su nepromenljiva vrsta rei koja najee stoji uz glagole i blie odreuje glagolsku radnju.

Prilozi mogu stajati i uz imenice, prideve i druge priloge i blie ih odreivati. Milo brzo ita. Ona lepo peva.

BROSUR LIVINA PDF

ISTORIJA SRPSKOG JEZIKA

.

LECITINA ESFINGOMIELINA PDF

ISTORIJA SRPSKOG JEZIKA - Studije

.

DIN 17470 PDF

ISTORIJA SRPSKOG JEZIKA - Studije

.

CALIDAD EN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PIATTINI PDF

Aleksandar Belić" Istorija srpskohrvatskog jezika"

.

Related Articles